drukarnia akcydensowa

2016-04-22 09:28:59


Pragniemy poinformowaæ, ¿e wzbogacili¶my nasz± ofertê etykiet o nowe kolory. Obecnie posiadamy ju¿ 12 rodzajów kolorowych etykiet samoprzylepnych * ¿ó³ta * ¿ó³ta fluo * zielona * zielona fluo * czerwona *czerwona fluo * pomarañczowa fluo * niebieska * ciemnoniebieska * ciemnoczerwona * ciemnozielony * ró¿owy fluo. Zapraszamy do kontaktu z dzia³em handlowym.

2016-04-07 13:43:50


Uwaga! Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej obs³ugi kopertowania, obejmuj±cej personalizacjê, wydruk, zakopertowanie i dostarczenie korespondencji do odbiorcy. Zapewniamy monitoring przekazu.

2016-03-23 12:38:15


Szanowni Klienci! W zwi±zku z wprowadzeniem Programu Rodzina 500 +, rozszerzyli¶my nasz± ofertê o wniosek dt. ustalenia prawa do ¶wiadczenia wychowawczego. Oferujemy: za³±cznik nr 1 w formacie A3, za³±cznik nr 2 w formacie A4 oraz za³±czniki nr 3 i 4 w formacie A5. Zapraszamy do wspó³pracy!

2016-03-22 13:11:16


Szanowni Pañstwo! Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e wprowadzili¶my do oferty ARTYKU£Y KREATYWNE takie jak kolorowanki edukacyjne, puzzle malowanki, paski do quillingu, papier do origami, bloki techniczne oraz szkicowniki artystyczne. Na ¿yczenia klientów wy¶lemy katalog tych produktów. Zapraszamy do zakupów.

2016-03-22 13:16:27


Szanowni klienci. Informujemy, ¿e posiadamy w naszej ofercie druki Zwrotne Potwierdzenie Odbioru A6 2 ta¶my: KPA oraz ORDYNACJA. Wszystkich zainteresowanych zakupem tego typu asortymentu prosimy o kontakt z dzia³em handlowym, tel. 042 689 23 51, -52, -53, -60, -61.

2015-02-25 12:21:00


Szanowni Klienci Posiadamy ju¿ w sprzeda¿y nowe WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO A4, FORMULARZE ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO, FORMULARZE ZG£OSZENIA UTRATY DOWODU OSOBISTEGO, oraz ZA¦WIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do Dzia³u Handlowego oraz Dzia³u Sprzeda¿y

2014-02-06 08:59:43


Zapraszamy do zakupu PAPIERU DO NAPRASOWANEK NA TEKSTYLIA CIEMNE I JASNE. Z pomoc± tego papieru transferowego mo¿na zaprojektowaæ wyj±tkowe ubrania lub przygotowaæ indywidualne przezenty zadrukowuj±c papier w drukarkach wg prywatnych upodobañ a potem przenosz±c wzór na tkaniny za pomoc± gor±cego ¿elazka. Za³±czona instrukcja obs³ugi u³atwi przygotowanie nadruków. Papier przeznaczony jest DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

2014-01-30 12:16:17


Informujemy Szanownych Klientów, ¿e posiadamy w sprzeda¿y nowe FAKTURY DLA PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU VAT (index 861), oraz FAKTURY DLA CZYNNO¦CI ZWOLNIONYCH Z POD. VAT (index 862). Zapraszamy do zakupów.

2014-01-24 14:52:56


PRZYPOMINAMY, ¯E CENY ZAMIESZCZONE W NASZEJ OFERCIE DOTYCZ¡ TYLKO SPRZEDA¯Y HURTOWEJ. W celu uzgodnienia warunków handlowych prosimy o kontakt z dzia³em handlowym.

2011-09-26 14:32:59


Informujemy, ¿e od 1 pa¼dziernika 2011 r. posiadamy w swojej ofercie handlowej sk³adankê komputerow± w nastêpuj±cym asortymencie: 1+0, 1+1, 1+2. Zapraszamy do dzia³u handlowego 42 689 23 50, -51, -52, -53

2011-03-17 09:41:42


Ze wzglêdu na szereg zapytañ naszych Klientów pragniemy poinformowaæ, ¿e wzbogacamy ofertê etykiet o etykietê samoprzylepn± z FOLII WYSOKOKRYSTALICZNEJ, PRZE¬ROCZYSTEJ DO ZADRUKU LASEROWEGO, oraz etykietê samoprzylepn± Z KLEJEM £ATWOUSUWALNYM. W celu ustalenia warunków sprzeda¿y prosimy o kontakt z opiekunami handlowymi pod numerami tel. 42 689 23 51, -52, -53

2010-04-20 09:02:27


Informujemy, ¿e posiadamy w ofercie sprzeda¿y KOSTKI OFFSETOWE DZIESIÊCIOKOLOROWE 8,5 X 8,5 - SPIRALNE I PROSTE. Zapraszamy równie¿ do zakupu wysokiej jako¶ci kolorowego papieru kserograficznego 80 g/m2. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dzia³em handlowym (42) 689 23 51,-52,-53.

2009-06-22 12:51:17


Z prawdziw± satysfakcj± informujemy, ¿e z dniem 01.06.2009 r. rozpoczêli¶my produkcjê nowego asortymentu: 1. KOPERTY UTAJNIONE - STANDARDOWE ORAZ Z NADRUKIEM FIRMOWYM 2. SK£ADANKA KOMPUTEROWA Z NADRUKIEM FIRMOWYM Wszystkich zainteresowanych Pañstwa prosimy o kontakt z dzia³em handlowym pod numerem telefonów (042) 689 23 51, -52, -53, -54

2009-03-12 09:47:27


Informujemy, ¿e w 2009 r. wprowadzili¶my innowacyjn± technikê poddruku etykiet samoprzylepnych A4. Umo¿liwia to identyfikacjê produktu i daje gwarancjê jego jako¶ci. Jednocze¶nie proponujemy Pañstwu nowy produkt EMEKO - etykiety POPULARNE A4. Ceny i dostêpne formaty zamieszczone s± w cenniku.

2009-03-12 09:27:45


Mi³o nam donie¶æ, ¿e na prze³omie roku 2008/2009 hitem sprzeda¿owym okaza³y siê Polecenia Przelewu A4 do nadruku komputerowego oraz formularze (papiery firmowe, perforowane listy przewozowe A4 itp.). Wszystkich zainteresowanych zakupem tego typu asortymentu prosimy o kontakt z dzia³em handlowym, tel. 042 689 23 51, -52, -53, -54.

 
menu
menu
menu
menu
menu
big
druki kadrowe